නිවන් මග ධර්මාවබෝධය ලැබුවන්

ධර්මාවබෝධය ලැබුවන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close