නිවන් මග කෙ‍ලෙස් බැමි වලින් නික්මීම

කෙ‍ලෙස් බැමි වලින් නික්මීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා