නිවන් මග ආස්වාදය දෙස බැලිම

ආස්වාදය දෙස බැලිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා