නිවන් මග ධර්ම නියාමතා

ධර්ම නියාමතා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close