භාවනාවපංච නීවරණ උද්ධච්ච කුක්කුච්චය

උද්ධච්ච කුක්කුච්චය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close