භාවනාවපංච නීවරණ විචිකිච්ඡා

විචිකිච්ඡා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close