භාවනාවපංච නීවරණ ������������������������������ 16

������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close