නිවන් මග පරිහරණයට නිසි අනිසි බව

පරිහරණයට නිසි අනිසි බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා