දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාපිරිත් ඇසීම අනුන්ටත් කරදර නොවන්න

අනුන්ටත් කරදර නොවන්න යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close