දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාපිරිත් ඇසීම නිදාගෙන බණ ඇසිම ධර්මයට නිගරුවක්

නිදාගෙන බණ ඇසිම ධර්මයට නිගරුවක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close