භාවනාවසෘද්ධි සෘද්ධි බලය

සෘද්ධි බලය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close