නිවන් මගනිවනආර්යත්වය මානසිකත්වය

මානසිකත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close