භාවනාවසෘද්ධි ඥාණ සෘද්ධි

ඥාණ සෘද්ධි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close