නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයදුක්ඛ හටගත් දෙයක් විපරිනාමයට පත්වේ

හටගත් දෙයක් විපරිනාමයට පත්වේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close