ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක පෞරුෂ ගතිය පුරුෂ

පෞරුෂ ගතිය පුරුෂ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close