දාන කථාකුසලය කුසලයක ස්වාභාවය

කුසලයක ස්වාභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close