දාන කථාකුසලයකුසලයක ස්වාභාවය පහත් දේ සලාහැරීම

පහත් දේ සලාහැරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close