භාවනාවසමාධි ප්‍රඥාව මූලික සමාධිය

ප්‍රඥාව මූලික සමාධිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close