නිවන කාදමන්නේ කාමය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close