නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්මඕරම්භාගීය සංයෝජනකාම රාගය ������������ ������������������������ ������������ 2

������������ ������������������������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close