සැරිසැරීම අග්‍ර කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close