දුක ආස්වාදයෙන් වැසීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා