නිවන් මගධර්ම මිනිසෙක් මිනිසෙක් වන්නේ මිනිස් ධර්මයට අනුව

මිනිසෙක් මිනිසෙක් වන්නේ මිනිස් ධර්මයට අනුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close