නිවන් මගධර්ම දෙවියෙක් දෙවියෙක් වන්නේ මිනිස් ධර්මයට අනුව

දෙවියෙක් දෙවියෙක් වන්නේ මිනිස් ධර්මයට අනුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close