නිවන් මගධර්ම ලෝක ධර්මය

ලෝක ධර්මය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close