නිවන් මගධර්ම ලොව්තුරා බුදුවරු

ලොව්තුරා බුදුවරු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close