භාවනාවභාවනා ගැටලු භාවනාවේ දී දැනෙන වේදනා

භාවනාවේ දී දැනෙන වේදනා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close