භාවනාවභාවනා ගැටලු භාවනාවේ දී චිත්තජ කිරණ

භාවනාවේ දී චිත්තජ කිරණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close