නිවන් මගධර්ම ධර්ම අධර්ම

ධර්ම අධර්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close