දිව්‍ය ලෝක චිත්ත විප්පාර නාදය

චිත්ත විප්පාර නාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close