නිවන් මගඥාන නිරුක්ති ඥාණය

නිරුක්ති ඥාණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා