අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත චිත්ත ස්වාභාවය

චිත්ත ස්වාභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close