අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත චිත්ත නියමයන්

චිත්ත නියමයන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close