නිවන් මගලෝක විග්‍රහය ලෝකයට අයිති දේ

ලෝකයට අයිති දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close