නිවන් මගධර්ම ධර්මාවබෝධයේ වටිනාකම

ධර්මාවබෝධයේ වටිනාකම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close