කුලේසු අනනුගිද්ධෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා