න ච ඛුද්ධං සමාචරේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා