විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහකරණීය මෙත්ත සූත්‍රය කිඤ්චියෙන විඤ්ඤුපරේ උපවදෙය්යුං

කිඤ්චියෙන විඤ්ඤුපරේ උපවදෙය්යුං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා