සුඛිනෝවා ඛේමිනෝ හොන්තු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා