විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහකරණීය මෙත්ත සූත්‍රය සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා

සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close