භාවනාවසෘද්ධි දිවැසක ප්‍රථම අවස්ථාව

දිවැසක ප්‍රථම අවස්ථාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close