නිවන් මග නිවන් මගේ ගැටලු 506

නිවන් මගේ ගැටලු යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close