නිවන් මග නිවන් මගේ ගැටලු

නිවන් මගේ ගැටලු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close