නිවන් මගධර්ම ධර්ම විමර්ශනය

ධර්ම විමර්ශනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close