නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු තුනුරුවන් කමා කිරීම

තුනුරුවන් කමා කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close