යම් තැනක දුකක් නැද්ද එතන සුවයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close