අභිධර්මයරූප ප්‍රතිචාරය

ප්‍රතිචාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close