නිවන් මගඥාන ප්‍රඥාව පහල කර ගැනීම

ප්‍රඥාව පහල කර ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා