භාවනාව ගතියට ආහාර

ගතියට ආහාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා