භාවනාව ගති නිරෝධ කිරීම

ගති නිරෝධ කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා