භාවනාවතෙරුවන් සමවත බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ, ගුණ සිහි කිරීම

බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ, ගුණ සිහි කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close